Вебийн хандалт

15834666

Нийт хандалт

0

Өмнөх сарын хандалт

0

Өнөөдрийн хандалт

Гар утасны суулгалт

Үйлчилгээний ашигласан байдал

63476

Цахим хүсэлт илгээсэн

21711

Газар зохион байгуулалтын санал өгсөн

59

Зөрчил мэдээлэлсэн

Андройд Гар утасны статистик

110613
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
99597
Дан-аар нэвтэрсэн
11016
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

8
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
3
Дан-аар нэвтэрсэн
5
Зочин эрхээр ашигласан

IOS Гар утасны статистик

48043
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
44654
Дан-аар нэвтэрсэн
3389
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

6
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
3
Дан-аар нэвтэрсэн
3
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

740
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
242
Дан-аар нэвтэрсэн
498
Зочин эрхээр ашигласан

Нийт статистик

159410
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
144499
Дан-аар нэвтэрсэн
14911
Зочин эрхээр ашигласан

Мэдээлэл авч буй төрөл

Өргөдөл шалгах
Нийт: 74588 | Өнөөдөр: 0
Өргөдлийн жагсаалт
Нийт: 1130484 | Өнөөдөр: 13
ДАН нэвтрэлт дуудах
Нийт: 3010381 | Өнөөдөр: 31
Зөрчил үүсгэх цонх
Нийт: 6289 | Өнөөдөр: 0
Зөрчлийн жагсаалт
Нийт: 5714 | Өнөөдөр: 0
Нэгдмэл сангийн жагсаалт
Нийт: 34542 | Өнөөдөр: 0
Уулзалтын цаг
Нийт: 3771 | Өнөөдөр: 0
Нэгж талбарын дэлгэрэнгүй
Нийт: 1462940 | Өнөөдөр: 10
Нэгж талбарын жагсаалт
Нийт: 3202547 | Өнөөдөр: 22
Хянан баталгаа
Нийт: 86149 | Өнөөдөр: 3
Төлбөр, татварын дэлгэрэнгүй
Нийт: 302216 | Өнөөдөр: 7
Нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй
Нийт: 3608 | Өнөөдөр: 0
Төлбөр, татвар хайх
Нийт: 115312 | Өнөөдөр: 0
Төлөвлөлтийн санал илгээх
Нийт: 145096 | Өнөөдөр: 0
Төлөвлөлтийн саналын жагсаалт
Нийт: 150758 | Өнөөдөр: 4
QR Код нээх
Нийт: 168323 | Өнөөдөр: 0
Өргөдлийн хүсэлтийн жагсаалт
Нийт: 260232 | Өнөөдөр: 4
Өргөдлийн хүсэлт илгээх
Нийт: 134522 | Өнөөдөр: 1